4. Yabancı Diller Yüksekokul Müdürleri Toplantısı Sonuç Bildirgesi

Gaziantep Üniversitesi’nde yapılan 3. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürleri Toplantısı’nda alınan karar uyarınca, 4. Toplantının Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’nun ev sahipliğinde, 21 – 22 Ekim’de, Gazimağusa yapılmasına karar verilmişti. Toplantıya 43 üniversiteden 88 temsilci katılmıştır.

4. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürleri Toplantısı’nda dört odak grubu oluşturulmuş ve sonuç bildirgesi de bu grupların hazırladıkları raporlar doğrultusunda hazırlanmıştır.

I. KURUMSALLAŞMA

A) Ele alınan konular
1. Yabancı Diller Yüksekokulu, Hazırlık Okulu ve benzeri adlarla, ülkemizdeki üniversitelerde Hazırlık eğitimi veren birimlerin eğitim-öğretim programlarının uluslararası kurumlara akreditasyonu konusunda bilgi ve görüş paylaşımı,
2. Hazırlık programlarının, ulusal bir akreditasyon kurumu oluşturulması durumunda (örneğin, “Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” –MÜDEK benzeri ) bu kurumca akredite edilebilmesinin mümkün olup olamayacağı,
3. Yabancı Diller Yüksekokullarında ulusal akreditasyon için, öncelikle “Eğitimde Kalite Ölçütleri”nin tanımlanması gereği,
4. Gerek bu türden bir akreditasyon süreci, gerek değişik üniversitelerin yeterlik sınavlarının yatay geçişlerde birbirlerine eşdeğer kabul edilebilmesi için yapılması gerekenler,
5. Özellikle mevzuatla (kanun, yönetmelik, yönerge) ilgili süreçlerde Yükseköğretim Kurulu’nun bilgilendirilmesi ve desteğinin sağlanması gereği,
6. Kurulacak bir “Yürütme Kurulu” aracılığı ile sistemli bir çalışma sürecinin başlatılması ve farklı konulardaki çalışmaların alt-komisyonlarca yürütülmesi.

B) Çözüm önerileri
1. Bağımsız yapıda ulusal bir akreditasyon kurumunun oluşmasının yararı ele alınmış, bu türden bir oluşumun Türkiye çapında hazırlık eğitimine sağlayacağı yararlar ifade edilmiştir. Böylesi bir kurumunun oluşabilmesinde MÜDEK modelinin incelenmesi kararlaştırılmıştır. INGED gibi kuruluşlarla, üniversitelerin eğitim fakültelerinden (yabancı dil öğretimi bölümleri, ölçme-değerlendirme programları, vb.) danışmanlık desteği alınmasının yararlı olacağı belirtilmiştir.

2. Hazırlık eğitiminde düzeylerin tanımı, çıkış hedeflerinin belirlenmesi, sınavların niteliği, vb. konularda ne gibi standartların belirleneceği ve “kalite” kavramının hangi biçimlerde tanımlanacağı öncelikli bir gereklilik olarak ifade edilmiştir.

3. Yukarıda belirtilen akreditasyon konusunun yanı sıra, yeterlik sınavları ulusal eşdeğerliği, yabancı dilde ve yabancı dille eğitim-öğretim mevzuatının hazırlık eğitimi ile ilgili ayrıntıları ve 2547 sayılı kanunda hazırlık eğitimi ve okutmanlarla ilgili belirlemelerin yer almaması gibi konuların ve ilgili sorunların çözümü ya da iyileştirilmesi için bir “yürütme kurulu”nun kurularak çalışmaları organize etmesi gereği belirtilmiştir. Bu yürütme kurulunun, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile bağlantıların kurulmasında ve aşağıdaki belirtilen konularda çalışacak alt-komisyonların kurulmasında, çalışmaların yürütülmesinde ve sonuçların gerekli çözümler için kullanılmasında “köprü” niteliğinde bir işleve sahip olması önerilmiştir.

4. Alt-komisyonlar olarak oluşacak çalışma grupları için önerilen çalışmalar şunlardır:
a) Akreditasyon çalışma grubu
b) Mevzuat sorunlarını inceleme ve iyileştirme çalışma grubu
c) Hazırlık eğitiminde kalite standartları çalışma grubu
d) Değişik hazırlık programlarının ve yeterlik sınavlarının incelenmesi ile oluşacak bilimsel ve istatistiksel verileri oluşturacak çalışma grubu (TÜBİTAK destekli bir proje yapılandırılabilir)
e) Lisans programlarına yabancı dil eğitimi sunan Modern Diller Birimlerinin ortak sorunlarının ya da yararlı uygulamalarının paylaşılacağı çalışma grubu.
f) Oluşturulabilecek diğer çalışma grupları.

5. Bu süreçlerde önce bir “Geçici Yürütme Kurulu” oluşturulması; daha sonra belli bir dönem için çalışacak gerçek “Yürütme Kurulu”nun oluşturulması; misyon ve vizyonun belirlenmesi; kısa- ve uzun-süreli hedeflerin tanımlanması; stratejik çalışma planı yapılması; bir çalışma takviminin hazırlanması; başlangıçta herhangi bir üniversitede bir ofisin bu amaçlar için ayrılabileceği; web sayfası hazırlanması; logo ve antetli kağıtların hazırlanması, gibi düşünceler paylaşılmıştır.

II. YÖNETMELİKLER
Ele alınan konular ve çözüm önerileri
1. Öğretim Elemanlarından yapılan denge tazminatı kesintisi 01 Ağustos 2010 tarihi itibariyle sona ermiştir. Bu yönde yasal bir engel kalmamıştır. Uygulama Ocak 2011’de başlayacaktır.

2. ‘Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’ te geçen bazı hükümler uygulama aşamasında sorun yaratmaktadır. Bunun önüne geçebilmek için üniversiteler farklı uygulamalara gitmektedirler. Bu sorunlar:
a) Yönetmelikte; ‘Hazırlık sınıfı yeterlik, seviye belirleme ve hazırlık dışı
zorunlu yabancı dil dersi için tek bir sınav yapılması’ hükmü vardır. Hedefi
farklı olan bu sınavların ayrı uygulanması gerekmektedir. Yönetmelikteki
maddenin; ‘Üniversiteye kabul edilen öğrenciler, yabancı dil
bilgilerinin yeterli olduğunu üniversite senatosunca kabul edilen
dil sınavlarının biri ile kanıtlayamayanlar hazırlık sınıfına alınırlar’
şeklinde değiştirilmesi üniversitelerin belirtilen sınavlarını kendi eğitim-
öğretim programlarına göre uygulamalarına imkan tanıyacaktır.

b) İlgili yönetmelikte bulunan; ‘Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran
öğrenciler, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, rektörlükçe düzenlenen bir yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulurlar’ hükmü ile bazı üniversiteler, bir öğretim yılı derslere devam etmiş öğrencileri takip eden öğretim yılı başındaki yeterlik sınavına kabul etmemektedirler. Bu şekilde uygulanması öğrencinin aleyhine sonuçlar doğurmaktadır. Bu maddeye: ‘İki yarıyıl hazırlık eğitimine devam edip başarısız olmuş öğrenciler, takip eden yeni eğitim-öğretim yılı başında yeni kayıtlı öğrenciler için düzenlenen yeterlik sınavına alınırlar.’ hükmünün eklenmesi uygun görülmüştür.
c) Bu maddeye ayrıca; ‘İkinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavına, üniversite senatolarının belirlemiş olduğu yıl içi başarı ve devam koşulunu yerine getirmiş öğrenciler kabul edilir’ hükmünün getirilmesi hem belirtilen sınavın yükünü azaltacak hem de öğrencinin derse katılımını ve devamını arttırıcı nitelikte olacaktır.

d) İlgili yönetmeliğin 7 ’nci maddesi mevcut haliyle öğretim dili Türkçe olmakla birlikte,
programında kısmen veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya yüksekokul öğrencilerinin programda başarısız olmalarına rağmen ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam edebileceklerini belirtmektedir. Bu durumda hazırlık eğitiminin öğrenciler için bir bağlayıcılığı kalmamaktadır. Her nasıl bu öğrencilerin kayıtlı oldukları ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında aldıkları dersler için başarı koşulu olduğu varsa hazırlık programında da en azından mezun oluncaya kadar almış oldukları hazırlık programından başarılı olma koşulu getirilmesi ve ilgili mevzuatın buna göre düzenlenmesi uygun olacaktır.

3. 2547 sayılı Kanun’ daki “Yüksekokul” tanımlaması, farklı bir işleve sahip olan yabancı diller yüksekokulunu karşılamamakta ve bir takım sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, görev alanları ve yapılanması dikkate alınarak acilen bir ‘Yabancı Diller Yüksekokulu’ tanımına yasal olarak ihtiyaç vardır.

4. 3’ ncü maddede belirtilen tanımlama yapılırken, yabancı diller yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanlarından kendilerine ders görevi dışında akademik ve idari görev verilmiş olan (koordinatör,merkezi sınav ofisi ve müfredat ofisi uzmanı birim başkanı, bölüm başkan yardımcısı gibi) öğretim elemanlarının tanımlarının da yapılması ve haftalık ders yüklerinin 6-8 saat gibi uygun bir ders saatine indirilmesi uygun olacaktır.

5. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ in “Ön Değerlendirme” başlıklı 10’ ncu maddesi; ‘Sınav jürisi; müracaat eden adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının dört katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir) ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde ilan eder’ şeklindedir. Bu durumda,
a) Maddede belirtilen “dört katına kadar adayı” ifadesi, ilana çıkılan kadro sayısının az olduğu durumlarda zaman zaman sıkıntılar doğurmaktadır. Örneğin 2 kadro ilanı varsa 4 kişi çağrılmakta ve bunlardan bir kısmı gelmeyebilmektedir. Buna ek olarak, yapılacak giriş sınavına daha çok adayın girmesi engellenmekte ve bu da yüksekokulları yeterliğe sahip olmayan adayların alınmasına zorlamaktadır. Bazen yetersiz tek adayın alınması gibi durumlar olabilmektedir.
b) Aynı maddede, ön değerlendirme için ALES puanının yüzde 60’ ının ve yabancı dil puanının yüzde 40’ ının alınması yabancı dil okutmanlarının alımında talep edilen nitelikteki adaylardan çok içerisinde yabancı dil sorusu olmayan ALES sınavı puanı yüksek adayların alınmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, ALES sınavı sadece başvuru koşulu olarak değerlendirilmeli, ön değerlendirmede dikkate alınmamalıdır. Bu durumda, ön değerlendirmede yabancı dil puanının yüzde 60’ ı, ve mezuniyet notunun yüzde 40’ ının alınması uygun olacaktır.
c) Bu yönetmelikte belirtilen ikinci değerlendirme koşullarının yabancı dil okutmanları için aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi uygun olacaktır:
Yabancı dil puanının yüzde 20’ si, mezuniyet not ortalamasının yüzde 30’ u ve giriş sınavı puanının yüzde 50’ si değerlendirmeye alınır. Giriş sınavı sözlü ve/veya yazılı olarak yapılabilir. İkinci değerlendirme sonucuna göre en az 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırlar. İlan edilen kadro sayısı başarılı aday sayısından az ise en fazla ikinci değerlendirme puanı fazla olan adaylar kabul edilir.

6. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi alan öğrenciler yabancı dille öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin madde 7, 1. Ve 2. Fıkra kapsamına giren programlara kayıtlı öğrencilerin bağlı olduğu koşulları yerine getirmekle yükümlüdür. Gerekçe: Söz konusu öğrenciler hazırlık eğitimine yeterince önem vermemektedirler, devam koşullarını yerine getirmemektedirler ve Sınıfta derse katılmamakla birlikte dersin işlenişini ve sınıfın ahengini bozmaktadırlar.

III. TEMEL İNGİLİZCE
A) Ele alınan konular
1. Ortaöğrenimden gelen öğrencilerin profili ve İngilizce seviyeleri
2. Başlangıç düzeyinden başlayan öğrencilerin sayısındaki artış
3. Hedeflenen çıkış düzeyi
4. Yerleştirme sınavı
5. Nitelik, nicelik ve yeterlik
6. Hazırlık eğitimi-öğretiminin süresi
7. Ailelerin görüşleri
8. Öğrencilerin terk ve ilişik kesme sorunları
9. Öğrencilerin devam durumları
A) Çözüm önerileri
1. Kapsamlı ihtiyaç analizi yapılması; senatoya sunulması; çıkış düzeylerinin ona göre ayarlanması,
2. Temel düzeyden başlayanların fakültelerinde daha yüksek saatte İngilizce almaları; min. seviyeyi tamamlayan (e.g. Intermediate) öğrencilerin bölümlerine gidip bölümden de ders alması ve İngilizce’ye devam etmesi v.b.
3. Öğrenci oryantasyon ve adaptasyon süreçleri (özellikle öğrenim süresi ve sürecinin vurgulanması)
4. 1 yıllık sürenin yeterli olmadığının aileler dahil BÜTÜN PAYDAŞLARLA paylaşılması (brifing, ihtiyaç analizi sonuçları, dil öğreniminin süreç olduğu, fakülte beklentileri v.b.)
5. Yaz okulu Hazırlık Programı öğrenim sürecinin bir parçası olması olasılığı,
6. Öğrenci eğitimi (learner training) olması
7. Hazırlık öğrencilerine özel psikolojik danışmanlık verilmesi
8. Alt seviyelerden de başlayarak özel amaçlı İngilizce (ESP) olabileceği
9. Süre uzarsa ve öğrenci burslu ise, bursunun 2. yıl kesilmemesi ancak daha ileriki yıllarda gözden geçirilmesi
10. Portfolio çalışmaları, sunumlar
11. Öğrenci bireysel çalışma merkezlerinin kurulması/daha etki hale getirilmesi
12. ‘Veliler Günü’ organize edilmesi ve ailelerle çeşitli paylaşımlar (aile oryantasyonu / tanıtım toplantıları; dil öğrenimi süreçleri ile ilgili önemli hususların vurgulanması; ‘örnek dersler ve uygulamalar’; aile desteğinin istenmesi; derse devamın önemi v.b.; kurum websitesinden ailelerin de edinebileceği bilgiler ve ulaşabilecekleri dokümanlar)
13. Eski hazırlık öğrencilerinin paylaşımları (oryantasyona katılmaları, sınıflara davet edilmeleri)
14. Haftalık derslere ilaveten bire bir, ofis saati çalışması gibi danışmanlık, teknolojik olanakların entegre edilmesi v.b.)
15. Ne kadar öğrenci merkezli olduğumuz konusunda uygulamalarımızın gözden geçirilmesi
16. Öğrenci danışmanlık sistemi – her bir öğretmenin kendi sınıfından takip ettiği öğrencileri olması; gerekli remedial support sunulması
17. Eğitim programlarının sürekli değerlendirilmesi
18. Öğrencilerin öğrenimlerinin bir bölümüne (2. Yarıyıl) yurtdışında devam edebilme olanağı
19. Ders dışı etkinliklerin (extra-curricular) ve ders dışı teknoloji-destekli fırsatların çeşitlendirilmesi; öğrencilere sınıf dışı öğrenmenin öneminin vurgulanması (video kayıtları, film saatleri, v.b.)
20. Dil ve Kültür Değişim Programı – yabancı öğrenciler/değişim öğrencileri ile birlikte
21. Öğrenci – öğrenci danışmanlığı
22. Başlangıç düzeyi öğretimi için gereken metodolojik yaklaşımlar konusunda eğitim ve destek almaları
23. Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre çeşitli odak grup ve atelye çalışmaları
24. Yazma becerisi merkezi desteği

IV. İNGİLİZCE HARİCİ SEÇMELİ OLARAK VERİLEN DERSLER
Ele alınan konular ve çözüm önerileri
1. Yabancı Diller Bölümlerinde, İngilizcenin dışındaki dillere yeterli önemin verilmediği konusunda görüş birliğine varıldı.
2. Bu tür toplantıların faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılarak, diğer üniversitelerin de katılımların olumlu olacağı konusunda uzlaşıldı.
3. Hizmet içi eğitimin önemi üzerinde duruldu. Bu toplantıda, Almanca okutmanlarının çoğunluğu nedeniyle, ilk aşamada, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Hacettepe ve Yeditepe Üniversitelerinin Almanca öğretim görevlilerinin katılacağı ‘hizmet içi eğitim’ adı altında bir pilot çalışma yapılmasına karar verildi. Rektörlük Makamlarının onayından sonra hizmetiçi eğitim organizasyonunun, Yeditepe Üniversitesinden Yard. Doç. Ahmet Güneşer ve belirleyeceği ekip tarafından gerçekleştirilmesi konusunda uzlaşıldı.
4. Materyal konusu konuşuldu. İngilizce Dilindeki materyal zenginliği diğer dillerde olmadığı için öğrenci potansiyeli dikkate alınarak Üniversiteler arası ortak materyal geliştirme çalışması yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.
5. Kadro konusunun irdelenmesi ve yarı zamanlı statüde çalışan dil hocaları için standart bir sözleşme çalışması yapılması konusunda görüş birliğine varıldı.
6. İngilizce dışında dil dersleri verilen üniversiteler arasında bir iletişim ağı kurulması konusunda görüş birliğine varıldı.
V. BÖLÜM İNGİLİZCESİ VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI
A) Ele alınan konular
1. Denklik ve transferler
2. Fakülteler ve yabancı dil bölümleri arasında iletişim kopukluğu – fakültelerin yüksek beklentileri
3. Öğrenci düzeyi
4. Öğretim elemanı alımı ve hizmet içi eğitimi
5. Muafiyet farklılıkları
B)    Çözüm önerileri
1. Yabancı Diller Birimleri (YDB) ile fakülte arasında iletişim sorunlarının çözümü için belirli kişilerin görevlendirilmesi (contact / liaison person)
2. Mezun olana kadar İngilizce derslerinin devam etmesi
3. Sınıf mevcutlarına bir standart getirilmesi
4. YDB’ler arasında sorun ve çözümlerin elektronik ortamda (forum) tartışılması
5. Hizmetiçi ve mesleki gelişim çalışmalarının yapılması
6. Ders içeriklerinin standartlaşması ve paylaşıma açık olması

HAZIRLAYAN: Öğr. Gör. Hüseyin DEMİREL
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü
21-22 Ekim, 2010
Gazimağusa, KKTC

Reklamlar